(041) 942 086

KOVINARSTVO ŽVEGLA d.o.o.
Podgorci 2B, 2273 Podgorci

Kontakt

KOVINARSTVO ŽVEGLA d.o.o.
Podgorci 2B, 2273 Podgorci

 

Telefon: (02) 713 00 10
Mobitel: (041) 942 086
E-mail: zvegla.marjan.sp@siol.net, info@zvegla.si, kovinarstvo.zvegla@gmail.com